Sunday, August 14, 2011

ಮುಂದೆ ಆ ದಿನ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ.....

ಗೆಳೆಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಗೆಳೆಯ ವಿನಯ ಭಟ್ ರವರು ಚಂದದ ಲೇಖನವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ ಭಟ್ ಅವರು ಎಲೆಮರೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ, ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಲೇಖನವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನ ಅಭಿರುಚಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಅನೇಕ ಕವನ, ಲೇಖನ, ಕಥೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೂರಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮಮುಂದೆ ಕರಾವಳಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದೇನೆ.


ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ನಿಮ್ಮವ ಮಹಾಬಲಗಿರಿ ಭಟ್
ªÀÄÄAzÉ D ¢£À PÀÆqÀ §gÀÄvÉÛ......
PÀ©ü ªÉÇà ¢£ï D0iÉÄÃUÁ, d¨ï DgÀhiÁzï ºÀªÀiï ºÉÆÃAUÉ/ 0iÉÄà C¥À¤Ã » d«ÄÃ£ï ºÉÆÃUÁ C¥À£Á D¸ÀªÀiÁ£ï ºÉÆÃUÁ/ ±À»ÃzÉÆ PÉ avÁªÉÇà ¥Àgï ºÀgï §gÀ¸ï ®UÉÃAUÉ ªÉÄïÉ/ ªÀvÀ£ï ¥Àgï ªÀÄgÀ£ÉªÁ¯ÉÆAPÁ 0iÀĻà £ÁªÀiï ¤±Á£ï ºÉÆÃUÁ...
ªÀÄÄAzÉ D ¢£À PÀÆqÀ §gÀÄvÉÛ. £ÀªÀÄäzÉà DzÀ ¨sÀÆ«Ä, DPÁ±À EgÀÄvÉÛ, ºÀÄvÁvÀägÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæw ªÀgÀĵÀ eÁvÉæ £ÀqÉ0iÀÄÄvÉÛ. zÉñÀPÁÌV ¥ÁætvÁåUÀ ªÀiÁrzÀªÀjUÉ EzÉà ¸À£Áä£ÀªÁUÀ°zÉ. »ÃUÉAzÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ PÀ£À¸ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÆ£É ¢£ÀUÀ¼À°è eÉÊ°£À°è0iÉÄà PÀ«vÉ gÀa¹, £ÉÃtÄUÀA§ªÉÃjzÀÄÝ ¨sÀUÀvï¹AUï. vÁªÀÅ £ÉÃtÄUÀA§ªÉÃj MAzÀÄ ªÁgÀzÉƼÀUÉ zÉÆqÀØ PÁæAw0iÀiÁV zÉñÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæ÷å zÉÆgÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ. DUÀ £ÀªÀÄä zÉñÀªÁ¹UÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ vÁåUÀ §°zÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£ÉzÀÄ ¥ÀæwªÀgÀĵÀ eÁvÉæ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÁåUÀ §°zÁ£ÀPÉÌ CzÉà ¸À£Áä£À J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ºÀÄvÁvÀä ¨sÀUÀvï ¹AUï CªÀgÀ C¤¹PÉ0iÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÉãÀÄ?
¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ £É®ªÁzÀ PÁ²äÃgÀzÀ°è wæªÀtð zsÀédªÀ£ÀÄß ºÁj¸À®Ä ºÉzÀgÀĪÀ, GUÀægÀÄ ClÖºÁ¸À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ¯ÁUÀzÀ, ¸ÉgɹPÀÌ GUÀægÀ£ÀÄß UÀ°èUÉÃj¸À¯ÁUÀzÀ ¨sÀæµÀÖ ªÀåªÀ¸ÉÜ, £ÀÆgÁgÀÄ ºÀUÀgÀtUÀ¼ÀÄ EªÉà PÀtÂÚUÉ gÁZÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. ªÀåªÀ¸ÉÜ UÀ¨ÉâzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr0iÀÄÆ vÀªÀÄäzÀ®èªÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæeÁvÀAvÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜ. EzÉAvÀºÀ «¥À0iÀiÁð¸À ! UÁA¢üÃf, ¸ÀĨsÁ¸ï, gÁdUÀÄgÀÄ, ¸ÀÄRzÉêï, ¯Á¯ï, ¨Á¯ï, ¥Á¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ zÉñÀ¨sÀPÀÛgÀ gÀPÀÛ ºÀj0iÀÄÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä zÉúÀzÀ°è eÁqÀåvÉ0iÀÄ «µÀ ¨ÉgÉwzÁÝzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? ¸ÀvÀå ºÀj±ÀÑAzÀæ, gÁªÀÄ, PÀȵÀÚ, zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ EAvÀºÀ ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛUÀ¼À vÁwéPÀ ªÀiË®åUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀ®Ä¶vÀUÉÆAqÀzÁÝzÀgÀÆ ºÉÃUÉ?..... EAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀdªÁV ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ.
EzÀPÉÌ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÀÛ ¸ÁVzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ PÁt¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAUÀw0iÉÄAzÀgÉ  £ÀªÀÄä gÁdQÃ0iÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀ C¢üPÁgÀ ¯Á®¸É. EzÀPÁÌV Erà zÉñÀªÀ£Éßà czÀæUÉƽ¸ÀºÉÆgÀnzÁÝgÉ. eÁw, ªÀÄvÀ, ¨sÁµÉ0iÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÇÃmï¨ÁåAPï gÁdQÃ0iÀÄ ªÀiÁr vÀªÀÄä zÀÄgÁ¸É0iÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. zÉñÀ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß gÀPÀÛzÀ PÀtPÀtzÀ®Æè ¸ÀÄàj¸ÀĪÀ gÁµÀÖç¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß zÉñÀzÉÆæûUÀ¼ÁV ©A©¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. zÉñÀzÀ ªÀÄÄUÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÀvÉåUÉÊzÀ £ÀgÀ¦¥Á¸ÀÄ GUÀægÀ£ÀÄß ¸ÉgɪÀÄ£É0iÀÄ°è ¥ÀAZÀvÁgÁ ¸Ë®¨sÀå¢AzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. EªÉ®èªÀÇ ªÉÇÃnUÁV..
F zÉñÀzÀ £É®, d®zÀ §UÉÎ QAavÀÆÛ C©üªÀiÁ£À«®èzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ ¤0iÀÄAvÀæPÀgÁVzÁÝgÉ. ªÀÄ£É0iÀÄ ªÀÄÄA¢£À VqÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀzÀ ªÀåQÛ ¨ÉÃgÉ0iÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄtÚ£ÀÄß ºÉÆgÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸Éß»vÀgÉà F zÉñÀzÀ §UÉÎ £ÉÊd PÁ¼Àf0iÀÄ£ÀÄß  £ÁªÀÅ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ, EAvÀºÀ ¸ÉÆÃUÀ¯ÁrvÀ£ÀzÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ  zÀÆgÀUÉƽ¹ ¸ÀéZÀÒ ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÁVzÉ. EzÀPÉÌ ºÉÆÃgÁqÀÄwÛgÀĪÀ CuÁÚ ºÀeÁgÉAiÀĪÀgÀAvÀºÀ zÉñÀ¨sÀPÀÛjUÉ £ÀªÀÄä ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¨sÀæµÀÖgÀ£ÀÄß zÀªÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ.
ºËzÀÄ.. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀåªÁzÀ £Á£ÉƧ⠧zÀ¯ÁUÀÄvÉÛãÉ. ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ, M§â£À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãÉA§ ¥ÀæweÉÕ0iÀÄ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ..... ¥Àæw0iÉƧ⠨sÁgÀwÃAiÀÄ vÁ0iÀÄA¢gÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ²ªÁf, UÀÄgÀÄUÉÆëAzÀ¹AUï, gÁuÁ¥ÀævÁ¥ï, «Ãgï ¸ÁªÀPÀðgï, «PÀæA ¨sÁvÁæ, ¸ÀA¢Ã¥ï G¤ßPÀñµÀÚ£ï, ºÉêÀÄAvï PÀPÀðgÉ CªÀgÀAxÀ «ÃgÀ PÀ°UÀ¼ÁV ¨É¼É¹zÀgÉ.....  ¸ÀªÀð¸ÀévÀAvÀæ; eÁÕ£À, ¸ÀA¸ÀÌöÈw, DyðPÀvÉ, ªÉÊeÁÕ¤PÀvÉ, »ÃUÉ J®è PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¥ÀæPÁ²¸ÀĪÀAvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ GzÀ0iÀĪÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå...
ªÉÇà ¢£ï D0iÉÄUÁ.....   G¸ï ¢£ï ªÉÄÃgÁ ¨sÁgÀvï ªÀĺÁ£ï ºÉÆÃUÁ .....
JA§ ¸ÀzÁ±À0iÀÄzÉÆA¢UÉ.....
ವಿನಯ ಭಟ್6 comments:

 1. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಲೇಖನ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೆ :) :) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು :)

  ReplyDelete
 2. ಮಹಾಬಲರೇ...ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ
  ಸ್ವಾತಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.... ಜೈ ಹೋ
  ಚನ್ನ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಲೇಖನ..

  ReplyDelete
 3. I am seeing.. below words

  ªÀÄÄAzÉ D ¢£À PÀÆqÀ §gÀÄvÉÛ......
  PÀ©ü ªÉÇà ¢£ï D0iÉÄÃUÁ, d¨ï DgÀhiÁzï ºÀªÀiï ºÉÆÃAUÉ/ 0iÉÄà C¥À¤Ã » d«ÄÃ£ï ºÉÆÃUÁ C¥À£Á

  ReplyDelete
 4. Mahabalagiri, not able to read.....some problem with font it seems...it is coming as Sandeep said..

  ReplyDelete